Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze dienstverlening

Algemene voorwaarden Letselschade-Claim

Artikel 1 – Partijen

 1. Opdrachtnemer:  Letselschade-Claim, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 02089253. Letselschade-Claim heeft als doel de belangen van letselschadeslachtoffers te behartigen.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon van wie Letselschade-Claim een opdracht heeft aanvaard of met wie Letselschade-Claim op welke wijze ook in onderhandeling is of is geweest over het verstrekken van een opdracht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Letselschade-Claim verstrekte of te verstrekken opdrachten, evenals op onderhandelingen over opdrachten, ongeacht of die tot stand zijn gekomen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere opdrachten.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Letselschade-Claim op de opdracht van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3 – Opdrachten

 1. Onder ‘opdracht’ worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: vaststellen en/of onderzoeken van, rapporteren over, adviseren en bemiddelen bij (letsel-)schade in de ruimste zin van het woord, het verhalen van loonschade, het verhalen van uitgekeerde schadepenningen en verder alle werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening die hierboven niet genoemd zijn.
 2. Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het eerste lid is genoemd, kan deze in een opdrachtbevestiging of overeenkomst worden omschreven.
 3. Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever, of door opdrachtgever aan te wijzen natuurlijke of rechtspersonen. Andere derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Letselschade-Claim mogen rapporten, brieven, berekeningen, etc. niet worden geopenbaard, tenzij Letselschade-Claim gelet op de aard van de opdracht geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend.
 4. Letselschade-Claim is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van opdrachten vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. Letselschade-Claim is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de opdracht is ingetrokken, beëindigd of volbracht. Letselschade-Claim verkrijgt de rechten van voortbrengselen van de geest die voortkomen uit de uitvoering van een opdracht.
 5. Letselschade-Claim is bevoegd van een gestelde termijn af te wijken.
 6. Letselschade-Claim is bevoegd een opdracht door een derde te laten uitvoeren. Het kantoor is vrij in de keuze van de derde.
 7. Zodra een opdracht is uitgevoerd, is het Letselschade-Claim bevoegd door de opdrachtgever afgegeven bescheiden terstond te vernietigen.
 8. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de wijze waarop een opdracht is uitgevoerd, dan dient de opdrachtgever dat binnen twee weken na facturering voor de opdracht schriftelijk en gemotiveerd aan Letselschade-Claim te melden.

Artikel 4 – Verplichtingen Letselschade-Claim

 1. Letselschade-Claim zal werkzaamheden naar beste eer en geweten uitvoeren.
 2. De door Letselschade-Claim ingeschakelde deskundigen nemen bij de uitvoering van opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

Artikel 5 – Deskundigen

 1. Indien nodig staat het Letselschade-Claim vrij, doch niet dan na overleg met de opdrachtgever, zich bij de uitvoering van opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Inlichtingen en bescheiden

 1. De opdrachtgever is verplicht Letselschade-Claim volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante gegevens aan Letselschade-Claim ter beschikking te stellen.

Artikel 7 – Einde opdracht

 1. De opdracht eindigt door volbrenging. Het staat Letselschade-Claim vrij elke opdracht tussentijds te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe aanleiding ziet.
 2. Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (i) indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Letselschade-Claim niet nakomt, (ii) indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, (iii) indien de opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of (iv) indien Letselschade-Claim op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Letselschade-Claim niet zal nakomen.

Artikel 8 – Facturering en betaling

 1. Letselschade-Claim factureert in beginsel aan de opdrachtgever. Mits overeengekomen factureert Letselschade-Claim aan de wederpartij en/of verzekeraar wederpartij. Deze nota’s, ook tussentijdse en/of nota’s ter doorberekening van door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten, dienen binnen de in de factuur gestelde termijn voldaan te zijn. Indien in de met de opdrachtgever op schrift gestelde overeenkomst anders is bepaald, gelden die bepalingen.
 2. Indien Letselschade-Claim en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Letselschade-Claim factureert aan de wederpartij en/of verzekeraar, dan geldt bij intrekking van de opdracht van opdrachtgever aan Letselschade-Claim dat openstaande kosten met betrekking tot de dienstverlening van Letselschade-Claim worden gefactureerd aan opdrachtgever. Bij intrekking van de opdracht aan Letselschade-Claim is  opdrachtgever verplicht om de factuur/facturen van Letselschade-Claim met betrekking tot openstaande kosten binnen de door Letselschade-Claim gestelde betalingstermijn te voldoen.
 3. Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting, op de door Letselschade-Claim aan te wijzen rekening of op andere door Letselschade-Claim aan te geven wijze.
 4. Mocht een nota van Letselschade-Claim niet of niet geheel binnen 14 dagen zijn voldaan, dan zal de opdrachtgever over het niet-betaalde bedrag een rente verschuldigd zijn van 2% per maand, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Delen van een maand gelden daarbij als gehele maand.
 5. Indien een nota niet binnen de gestelde termijn is voldaan kan Letselschade-Claim besluiten de teruggave van door de opdrachtgever afgegeven bescheiden op te schorten. Tevens kan Letselschade-Claim besluiten tot verrekening over te gaan met gelden die Letselschade-Claim voor de opdrachtgever heeft ontvangen.
 6. Wanneer de opdrachtgever – na schriftelijke aanmaning – in gebreke blijft te betalen, zijn door de opdrachtgever verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de gerechtelijke kosten (waaronder de gerechtskosten en de kosten van juridische bijstand) alsmede alle andere kosten gemaakt ter inning van de vordering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.
 7. Indien een factuur of declaratie verhaalbaar is op een aansprakelijke partij of anderszins, zal Letselschade-Claim trachten deze volledig te verhalen.
 8. Indien mogelijk dan zal Letselschade-Claim  zich inspannen om alle incl. btw gemaakte kosten,  verschotten en alle overige kosten in het belang van het verhalen van letselschade te verhalen op de tegenpartij.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de totstandkoming van, inclusief de onderhandelingen over alsook de uitvoering of nakoming van opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing, ook al zou volgens het internationaal privaatrecht het recht van een ander land van toepassing zijn.
 2. Nietigheid van één of meerdere artikels in deze algemene voorwaarden of andere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Letselschade-Claim leidt niet tot nietigheid van de gehele algemene voorwaarden.
 3. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Letselschade-Claim en haar opdrachtgever(s) voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse Rechter(s).
Scroll naar boven