Werkwijze Letselschade-Claim | Vragen? Bel 035 7110484

Stappenplan verhalen letselschade

Onderstaand onze 9 stappen m.b.t. het verhalen van letselschade:

1 – Vrijblijvend letselschade advies
2 – De intake cliënt
3 – De aansprakelijkstelling tegenpartij
4 – Opstellen schadestaat
5 – Opvragen (medische) gegevens
6 – Aanvragen voorschotten
7 – Vaststelling definitieve schadevergoeding
8 – De afwikkeling
9 – De nazorg

1 – Vrijblijvend letselschade advies

Na een ongeval kunnen slachtoffers te maken krijgen met letselschade. Veel mensen hebben behoefte aan letselschade advies. In deze eerste stap is het belangrijk de cliënt op weg te helpen m.b.t. het verhalen van letselschade. De mogelijkheden worden toegelicht en zo nodig intern verder onderzocht. Vervolgens krijgen potentiële cliënten kosteloos en vrijblijvend letselschade advies.

2 – De intake cliënt

In geval cliënt wenst en Letselschade-Claim goede mogelijkheden ziet om betreffend dossier in behandeling te nemen volgt de intake. De intake kan zowel telefonisch, op kantoor of bij cliënt thuis plaatsvinden. Het letselschaderapport wordt hierbij zo compleet mogelijk ingevuld. Tijdens de intake wordt er zoveel mogelijk beschikbare informatie vergaard. Het gaat om gegevens over het ongeval, gegevens over ontstaan van letsel, gegevens over verzekeraars, gegevens over medische behandelaars etc. Verder worden de schadeposten besproken en voor zover mogelijk genoteerd. Ook wordt het beleid hoe een zaak aan te pakken vastgesteld. Indien de intake telefonisch plaatsvindt, dan worden de benodigde documenten per post aan cliënt verstuurd.

Verdere documenten die aan de orde komen zijn:

  1. Opdrachtbevestiging
  2. Algemene voorwaarden
  3. Medische machtiging
  4. Tariefovereenkomst

3 – De aansprakelijkstelling tegenpartij

Indien wij aannemelijk vinden dat de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval en de ontstane schade dan wordt er een aansprakelijkstelling verstuurd. In de aansprakelijkstelling staan gegevens van de cliënt, het ongeval, reden van aansprakelijkstelling en de aansprakelijkstelling zelf. Wanneer verjaring dreigt wordt ook een stuiting van verjaring opgenomen. Het kan voorkomen dat de tegenpartij de aansprakelijkheid niet erkent. Er zal dan bewijsmateriaal verzameld moeten worden om de erkenning van de aansprakelijkheid alsnog te bewerkstelligen. Zo nodig, dan worden de acties uit stap 5 uitgevoerd. Na de erkenning van aansprakelijkheid door de tegenpartij, kan er overgegaan worden naar stap 4. Als de erkenning van de aansprakelijkheid uitblijft, kan er in samenspraak met cliënt gekozen worden voor een civiele procedure. Onze letselschade-advocaat zal de procedure dan leiden.

4 – Opstellen schadestaat

Het is belangrijk om een schadestaat bij te houden waarbij alle kosten en schades worden bijgehouden. De cliënt wordt verzocht om zijn/haar kosten zelf ook bij te houden. Facturen en bonnetjes kunnen per post of bij voorkeur per email verzonden worden aan ons kantoor. Bij schadeposten kan gedacht worden aan: Extra gemaakte kosten voor medische behandelingen, kosten voor medicijnen, kosten voor hulpmiddelen, reiskosten, kosten voor in huishouding (ook van familie/vrienden. Ook misgelopen inkomsten worden zorgvuldig genoteerd. Kortom alle gemaakte kosten en misgelopen inkomsten ten gevolge van het ongeval en opgelopen letsel.

5 – Opvragen (medische) gegevens

Voor het opvragen van medische gegevens hebben we de machtiging medische gegevens nodig. Normaliter is deze bij stap twee reeds toegekend. In stap 5 worden alle benodigde gegevens die derden partijen in bezit hebben opgevraagd. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij: Politie, ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut, werkgever, uitkeringsinstantie UWV of andere specialisten en betrokken instanties. Ook kan er in samenspraak met cliënt besloten worden dat cliënt zelf de relevante gegevens opvraagt.

6 – Aanvragen voorschotten

Het aanvragen van een voorschot is bedoeld om de cliënt niet in financiële problemen te laten komen. Misgelopen inkomsten en extra gemaakte kosten kunnen gedekt worden door voorschotten. Wanneer de aansprakelijkheid erkend is dan kunnen voorschotten aangevraagd worden. Het is belangrijk om de schadestaat der mate op orde te hebben (ondersteund door facturen en bonnen) zodat deze de hoogte van het voorschot rechtvaardigt. Zodat de hoogte van het voorschot goed onderbouwd kan worden.

7 – Vaststelling definitieve schadevergoeding

De vaststelling van een definitieve schadevergoeding vindt normaliter plaats wanneer de medische eindsituatie is vastgesteld. Na het herstellen van letsel kan de eindsituatie bepaald worden. Ook kan de medische eindsituatie vastgesteld worden op basis van blijvend letsel. Vaak wordt er in deze fase door de tegenpartij gebruik gemaakt door schade-experts. De schade-expert stelt een schaderapport op waarin alle (medische) schade vastgesteld wordt. Het is de taak van de letselschadebehandelaar om aanwezig te zijn tijdens een bezoek van de schade-expert aan de cliënt. De letselschadebehandelaar dient er op toe te zien dat alle schades zorgvuldig worden genoteerd. Het opgestelde schaderapport wordt beoordeeld en zo nodig wordt er verzocht aan de schade-expert om het rapport aan te passen. Aan het eind van deze fase wordt er met behulp van de schadestaat een definitieve vaststelling van de schadevergoeding bepaald. Vaststelling van smartengeld is een belangrijk onderdeel in deze fase.

8  De afwikkeling

Na het volbrengen van stap 7 kunnen er zich verschillende situaties voordoen. Vaak bestaan er verschillen van inzicht over de hoogte van schadevergoeding/smartengeld. In deze fase dient er overeenstemming te komen m.b.t. de hoogte van de schadevergoeding.

1. Indien beide partijen het met elkaar eens zijn over de hoogte van de schadevergoeding, dan zal er een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden. In deze overeenkomst bekrachtigen beide partijen overeenstemming m.b.t. de afwikkeling van de schade en de hoogte van de schadevergoeding.
2. Indien beide partijen geen overeenstemming hebben met elkaar over de hoogte van schadevergoeding, dan worden er onderhandelingen geopend. Bij de onderhandeling is het belangrijk om nog eens met goede argumenten te komen m.b.t. de schade. Na de onderhandelingsfase kan er alsnog overeenstemming tussen partijen komen.

3. Als er na een onderhandelingsfase nog steeds geen overeenstemming is tussen partijen, dan kan een civiele procedure uitkomst bieden. Indien Letselschade-Claim adviseert om een gerechtelijke procedure te starten en de cliënt een gerechtelijke procedure wenselijk vindt kan er een gang naar de rechter volgen. Onze letselschade-advocaat kan de cliënt dan verder bijstaan tijdens een civiele procedure. De rechter zal vervolgens uitspraak moeten doen over de afwikkeling van de schade.

9 – De nazorg

We vinden het belangrijk om in het eerste jaar na de afwikkeling van een dossier minimaal eens per kwartaal contact te hebben met cliënt. Het is de taak van de belangenbehartiger om het gehele proces van verhalen van letselschade zo aangenaam mogelijk te maken voor de cliënt. Desondanks kunnen cliënten deze periode als een moeilijk fase in hun leven beschouwen. Niet in de laatste plaats i.v.m. het verwerken van het ongeval en opgelopen letsel. Het regelmatig contact houden met de cliënt kan bijdragen aan de verwerking van een moeilijke periode in het leven van het letselschadeslachtoffer.

Scroll naar boven