Schadevergoeding onrechtmatige daad

Schadevergoeding onrechtmatige daad aanvragen

Een onrechtmatige daad kan leiden tot recht op schadevergoeding. Om een partij aansprakelijk te stellen  voor een onrechtmatige daad is het wel van belang dat er sprake is van enige vorm van nadeel. Onder nadeel wordt ook wel schade verstaan. Maar waar bestaat “schade” nou eigenlijk uit?

Grofweg kan schade bestaan uit “Vermogensschade” en “Immateriële schade”. In dit artikel vindt u een uitleg van beide vormen van schade.

Vermogensschade

In wetsartikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek staat vermogensschade benoemd. Voor vergoeding van vermogensschade bij een onrechtmatige daad komen de onderstaande schadeposten in aanmerking.

Artikel 6:96 BW

 ‘1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
a) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
b) redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
c) redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (…).’

Schadevergoeding onrechtmatige daad – Geleden verlies en gederfde winst

Onder het geleden verlies en gederfde winst vallen extra uitgaven door het ongeval en misgelopen inkomsten. Stel u bent van achteren aangereden en u heeft whiplash letsel opgelopen. Door het ongeval kunt u 4 maanden niet werken. Hierdoor heeft u minder inkomsten gehad. Ook heeft u extra uitgaven gehad doordat u medische hulpmiddelen heeft moeten aanschaffen. Helaas vielen de kosten voor fysiotherapie niet binnen uw zorgpakket. In deze situatie valt het misgelopen inkomen onder “Gederfde winst”. De extra medische kosten vallen onder “Geleden verlies”.

Schadevergoeding onrechtmatige daad – Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade

Bij een ongeval heeft een benadeelde de plicht om zijn/haar schade te beperken. De kosten voor het beperken van de schade dienen wel in balans te zijn met de hoogte van de schade. De maatregelen die worden genomen om de schade te verminderen worden op redelijkheid getoetst. Ook wordt de hoogte van de kosten voor het nemen van deze maatregelen getoetst. Zo ontstaat er een dubbele redelijkheidstoets.

Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid

De kosten die u heeft om uw schade vast te stellen vallen onder deze schadepost. In het geval van de aanrijding van achter met een whiplash als gevolg geldt het volgende.

De kosten voor vaststelling van het letsel, bijvoorbeeld een medische advies van een medisch adviseur, dienen door de aansprakelijke partij vergoed te worden. Ook voor deze schadepost geldt de redelijkheidstoets.

Redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

Hieronder vallen de juridische kosten die u heeft nadat u schade heeft geleden. Bij letselschade vallen de kosten van een letselschade jurist en/of letselschade advocaat onder deze schadepost.

Immateriële schade bij onrechtmatige daad

De immateriële schade na een ongeval valt onder artikel 6:106 BW. Immateriële schade staat los van vermogensschade. De vergoeding voor immateriële schade wordt vastgesteld naar billijkheid. Immateriële schade (personenschade) is van toepassing indien:

  • De aansprakelijke persoon had als oogmerk het toebrengen van immateriële schade
  • De benadeelde (het slachtoffer) heeft lichamelijk letsel opgelopen
  • De goede naam en eer van de benadeelde zijn aangetast
  • De goede naam en eer van een overledene zijn aangetast

Wilt u zelf schadevergoeding voor een onrechtmatige daad claimen?

Zo ja, dan kunt u ons onderstaande mailformulier invullen. Vaak wordt er op dezelfde dag maar uiterlijk binnen 24 uur contact met u opgenomen. Samen bespreken we uw situatie en recht op schadevergoeding.

Scroll naar boven